URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Biotoper

Biotop = naturlig avgrenset område med noenlunde ensartet miljø, lokalklima, jordbunnsforhold, plante- og dyreliv.
Et plantesamfunn der plantene finner forhold som tilsvarer deres spesifike krav for å vokse og formere seg. Innenfor et biotop kan en art ha flere habitater.

SKOG
vg01
Skygger av greinene og bladverket til trærne gir mange planter beskyttelse mot å bli tørket ut av vind og sterk sollys om sommeren.

HEKKER OG VEIKANTER
vg01
Hekker av busker eller små trær gir ly for vinden samtidig som sollys slipper til nede på bakken.

GRESSMARK
vg01
Områder med gressmark kan ha oppstått i løpet av århundrer ved vedvarende bruk som beitemark eller slåtteng og kan være rik på blomster.

SKROTEMARK
vg01
Ødelagt natur eller vanstelt kulturjord der jorden er forstyrret og den naturlige vegetasjonen ødelagt.

FJELLOMRÅDER
vg01
De barske forholdene i fjellsidene egner seg bare for planter som er tilpasset næringsfattig jord, sterk og uttørkende vind, temperaturer under frysepunktet og varierende tilgang på vann ettersom vannet er frosset til snø og is i store deler av året.

ÅKERLAND
vg01
Dyrket jord gir en kombinasjon av jord som bearbeides ofte, og som er svært næringsrik som følge av regelmessig gjødsling.

LYNGHEIER/TUNDRA
vg01
Sur sandjord blir ofte dominert av et lavt plantedekke av lyng blandet med noen få andre spesialiserte arter som trives under de samme forholdene.

VÅTMARK
vg01
Områder med dårlig avrenning eller høy grunnvannstand, slik at vannet ofte er over bakken om vinteren, men akkurat under som sommeren.

DAMMER OG GRØFTER
vg01
Åpent vann er en biotop som egner seg for de ekte vannplantene, planter som krever at røttene alltid er dekket av vann.

STRAND OG KYST
vg01
Områdene ved havet er utsatt for vind, sol og sjøsprøyt og har lite tilgjengelig ferskvann, enten fordi jorden er svært sandholdig og drenert eller vannet er salt.

LITTERATUR
– Fletcher, Neil & Tomblin, Gill: Markblomster. Oslo, Schibsted Forlagene AS, 2010.
– Lindbekk, Bjarne: Våre skogstrær. Stavern, Omega Forlag, 2000.